Aktualności

 
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich, ul. Witosa 8, 19-420 Kowale Oleckie, realizuje  projekt grantowy pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS, poprzez ograniczenie skutków COVID-19
Projekt grantowy przyczyni się do ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 oraz zminimalizowania rozwoju epidemii wśród osób narażonych na zachorowania, w szczególności wśród pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu: 21 306 431,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 17 957 060,04 zł
Otrzymany Grant:
Dom Pomocy Społecznej otrzymał grant w wysokości: 231.889,00 zł
Okres realizacji projektu: 25 maja 2020 -31 marca 2021 r.
 
 
 
Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Dofinansowanie projektu: 19.773,06 zł.
 
 
Zarządzenie
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich
z dnia 31.08.2020 r.
w sprawie kontynuacji działań w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 
 
§ 1
W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2  ponownie wprowadza się zakaz odwiedzin, wizyt  w DPS do odwołania. Członkowie rodzin, bliscy nie mogą
wchodzić na teren DPS.
§ 2
Nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego określone w zarządzeniu z dnia 30.06.2020 r.
 
Powyższe zasady Dyrektor ogłosiła wszystkim mieszkańcom i pracownikom ustnie  i poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
 
 
                                                                                                          DYREKTOR
                                                                                                            BOŻENA  JURKOWSKA
 
 
 
 
 
Poszukujemy lokalnego koordynatora zbiórek na rzecz Naszej Placówki!
Uprzejmie informujemy, że (nazwa placówki) przystąpił do ogólnopolskiego systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ . Na stronie łatwo znaleźć można informacje o naszych aktualnych potrzebach w tym trudnym czasie, a także zadeklarować pomoc.
Zobacz, czym jest i jak działa system WdS: https://youtu.be/Xp046ksjDWI
 
Poszukujemy osoby, która chciałaby podjąć się roli Koordynatora lokalnego. To osoba, która w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl jest łącznikiem między Darczyńcami a placówką. Koordynator organizuje lokalne zbiórki, zbiera produkty i przekazuje je w imieniu Darczyńców placówce.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować Naszą placówką, prosimy o wypełnienie zgłoszenia na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/
Zobacz, kim jest i jak działa Koordynator lokalny: https://youtu.be/nBA8os_7MyU
 
 

Aktualności na stronie. Najnowsze zdjęcia znajdują się na końcu strony.

Copyright ©2019 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Liczba odwiedzin: 1723